1. Gebruik van deze website

VoorDeThuiswerkers.nl is opgericht tijdens de werldwijde corona crisis om thuiswerkers de mogelijkheid te geven om (af en toe) rustig in een werksuite te kunnen werken zonder thuis afgeleid te worden. De informatie op deze website is samengesteld om informatie te bieden over werksuites in Nederland zodat gebruikers van deze website online een tijdelijke werkplek in een werksuite kunnen zoeken en boeken. Deze website helpt u als gebruiker bij het vinden van beschikbare werksuites in Nederland. De website is bedoeld voor het maken van legitieme en gewenste reserveringen en boekingen.

Door deze Algemene voorwaarden te accepteren, garandeert U tenminste 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om verbintenissen aan te gaan, en deze website te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en alle wetten die op u van toepassing zijn. Daarnaast verklaart u financieel draagkrachtig en handelingsbevoegd te zijn voor uw activiteiten op deze website. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u aangaande het gebruik van deze website worden verstrekt (over uzelf en eventueel derden), waar en exact zijn. U begrijpt dat overmatig gebruik of misbruik van de boekingsfaciliteiten en/of van deze website ertoe kan leiden dat u de toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd. Zonder enige beperking is enig valse of frauduleuze boeking verboden.

2. Privacy

VoorDeThuiswerkers.nl respecteert uw privacy. VoorDeThuiswerkers.nl geeft alleen uw persoonsgegevens door aan derde partijen om een tijdelijke werkplek voor u te boeken, betalingen te ontvangen en mogelijk te annuleren. In de Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

3. Geen verborgen kosten

VoorDeThuiswerkers.nl zorgt voor prijstransparantie door bij elke kamerprijs de eventuele bijkomende kosten te vermelden, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bij specifieke acties kunnen servicekosten gelden, die duidelijk bij de actie vermeld staan. Deze servicekosten dienen te allen tijde betaald te worden.

4. Boeken

VoorDeThuiswerkers.nl kan zowel een bemiddelende rol hebben en de boeking doorsturen naar de accomodatie, alsmede ook zelf de boekingen uitvoeren. De boeking zelf is een transactie tussen de klant die de boeking maakt en het VoorDeThuiswerkers.nl of accomodatie, dit maken wij duidelijk na de reservering, per email/telefoon/bericht. Hotels behouden zich het recht voor om een boeking te weigeren.

5. Annuleren

VoorDeThuiswerkers.nl brengt geen annuleringskosten in rekening. Indien u uw werksuite wilt annuleren, dient u gebruik te maken van de link in de boekings bevestigings email. Tussentijds annuleren kan kosteloos bij sluiting van het accomodatie, wanneer Nederland in volledige lock-down gaat, of wanneer u het huis niet uit mag door ziekte van u of uw huisgenoot.

6. Creditcard

Accomodaties verlangen vaak uw creditcardgegevens ter garantie van een boeking. Uw creditcardgegevens worden alléén naar het hotel gestuurd waar u heeft geboekt om uw boeking te garanderen. Met een boeking via deze website, sluit u een overeenkomst af met het hotel dat u hebt gekozen. Uw creditcardgegevens worden door VoorDeThuiswerkers.nl direct verwijderd zodra uw boeking is doorgegeven aan het hotel of de betaling is gedaan. Het hotel kan uw creditcard pre-autoriseren voordat u aankomt, d.w.z. controleren of uw creditcard geldig is. Deze voorzorgsmaatregel kan door het accomodatie genomen worden voor het geval er schade ontstaat aan de werksuite.

7. Auteursrecht / intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle informatie, teksten, materialen en alle technische processen die u terugvindt op deze website berust bij VoorDeThuiswerkers.nl. Uw toegang tot deze website betekent niet dat u vrijelijk de hier aangeboden informatie mag hergebruiken / dupliceren of verspreiden. Bij duplicatie van door VoorDeThuiswerkers.nl samengestelde pagina’;s / HTML code / META tags, geheel of gedeeltelijk, zal onmiddellijk, onherroepelijk juridische actie worden ondernomen.
De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten die rusten op de op deze website aanwezige materialen behoren toe aan VoorDeThuiswerkers.nl of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden.

8. Links van derden

U mag vrijelijk naar deze website toelinken. VoorDeThuiswerkers.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die naar VoorDeThuiswerkers.nl toelinkt.
Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan VoorDeThuiswerkers.nl worden beheerd. Dergelijke links zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. VoorDeThuiswerkers.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. VoorDeThuiswerkers.nl heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar die websites door VoorDeThuiswerkers.nl impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan.

9. Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door VoorDeThuiswerkers.nl. De informatie op deze website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. VoorDeThuiswerkers.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie, inclusief prijzen van hotels die door de hotels zelf worden aangeleverd. VoorDeThuiswerkers.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende hotels.

VoorDeThuiswerkers.nl staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto’;s van hotels, beschrijvingen van hotels, vermelding van hotelfaciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden, welke informatie aangeleverd wordt door de hotels zelf, welke om die reden ook verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze informatie.

VoorDeThuiswerkers.nl controleert niet alle informatie die door de hotels of andere derde partijen worden aangeleverd.

Accomodaties kunnen op ieder moment de informatie over hun accomodatie, zoals prijzen en beschikbaarheid aanpassen. VoorDeThuiswerkers.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt door het niet correct weergeven van deze data.
Voor verhaal van eventuele schade als gevolg van foutieve vermeldingen van hotels of foutieve beschikbaarheidsdata van hotels dient u zich rechtstreeks te wenden tot het desbetreffende hotel.

VoorDeThuiswerkers.nl is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die voortkomt uit het gebruiken van haar website, of de daarop verstrekte informatie.
VoorDeThuiswerkers.nl kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website en doet dat regelmatig. Eventuele gevolgschade die voortkomt uit foutieve betalingen aan hotels of uit onjuiste belastingen van creditcards door hotels, komt voor rekening van het desbetreffende hotel. VoorDeThuiswerkers.nl kan voor deze schade niet aansprakelijk worden gesteld.
VoorDeThuiswerkers.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder inbegrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
Met het gebruik van de website van VoorDeThuiswerkers.nl vrijwaart u VoorDeThuiswerkers.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden voortkomend uit overtreding of niet naleven van deze voorwaarden, danwel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website.

10. Wijziging van deze voorwaarden

VoorDeThuiswerkers.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van VoorDeThuiswerkers.nl gebruikt.

11. Algemeen

VoorDeThuiswerkers.nl is een initiatief gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 78181712. De in Nederland geldige wetten zijn van toepassing. VoorDeThuiswerkers.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze website en waarvoor VoorDeThuiswerkers.nl aansprakelijk kan worden gesteld dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam die bij uitsluiting bevoegd wordt verklaard om van deze geschillen kennis te nemen.