Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van VoorDeThuiswerkers.nl. VoorDeThuiswerkers.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website VoorDeThuiswerkers.nl en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacybeleid in zijn geheel, dient u onze website niet te gebruiken.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die door VoorDeThuiswerkers.nl worden verwerkt zijn in te delen in twee categorieën:

– Persoonsgegevens die u zelf invult op het boekingsformulier, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, en credit card gegevens.
– ‘Traffic gegevens’ zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en er wordt naar uw ‘surfgedrag’ op de website van Voordethuiswerkers.nl gekeken.

1. Persoonsgegevens

Wanneer u via onze website een boeking wilt maken, vragen wij u om een aantal persoonlijke herkenbare gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van uw boeking en om u de status van uw boeking via e-mail mee te delen. We sturen u alleen een e-mail en of (WhatsApp) bericht in de volgende gevallen:

– Ter bevestiging van uw boeking / wijziging of annulering: Nadat u een boeking heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingse-mail met alle informatie over uw boeking. Ook als u uw boeking wilt wijzigen of annuleren ontvangt u hiervan een bevestigingse-mail.
– Om feedback over het hotel en de werkplek te vragen: Na uw verblijf ontvangt u mogelijk een e-mail met de vraag of u het hotel wilt beoordelen.
– Een herinneringse-mail enkele dagen voor aankomst
– Indien u geen gebruik heeft gemaakt van uw reservering en niet van tevoren een bericht heeft gestuurd dat u geen gebruik maakt van de reservering (no-show).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw boeking. Als u een verblijf via de website boekt, worden uw gegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen. Persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw boeking wordt via een beveiligde server (secure server) bij ons gemaakt. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke details en creditcarddetails codeert. Op deze manier verkleinen we de kans dat uw gegevens worden onderschept of worden gebruikt voor andere doeleinden dan uw boeking.

Alle gegevens die u verstuurt, worden voor uw veiligheid versleuteld door het gebruik van SSL (Secure Socket Layer) technologie. Op die manier kunnen uw gegevens niet of nauwelijks worden onderschept of aangewend voor andere doeleinden dan de door u gewenste transactie. U kunt zien of uw browser een beveiligde verbinding tot stand heeft gebracht aan het icoontje (doorgaans een gesloten hangslot) onderaan het scherm van de browser. Bovendien begint de URL boven in de adresregel met https:// in plaats van http://.

Aan welke derde partijen sturen wij uw persoonsgegevens

Voordethuiswerkers.nl neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Voordethuiswerkers.nl zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Voordethuiswerkers.nl stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

– Het hotel waar u gaat verblijven. Wij verstrekken informatie over via Voordethuiswerkers.nl gemaakte boeking(en) aan het hotel waar een boeking voor gemaakt wordt.
– Onze service providers die ons helpen om uw boeking te maken en de website helpt onderhouden en werken.
– Als Voordethuiswerkers.nl hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel Voordethuiswerkers.nl alles in het werk stelt om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan Voordethuiswerkers.nl. van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft om een hotelkamer te boeken. Voordethuiswerkers.nl kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daar op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om a) mee te werken aan een juridische procedure die tegen Voordethuiswerkers.nl of de website wordt aangespannen; b) de rechten of het eigendom van Voordethuiswerkers.nl, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen; c) op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Voordethuiswerkers.nl, de website of de gemeenschap te beschermen.

Voordethuiswerkers.nl behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan Voordethuiswerkers.nl verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

Als VoorDeThuiswerkers of bedrijfs-assets worden verkocht dan kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan de kopers.

2. Traffic gegevens

Trafficgegevens worden verkregen door:

– Cookies
nl kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze server u herkennen wanneer u de website van Voordethuiswerkers.nl bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website van Voordethuiswerkers.nl bezoeken. U kunt dan echter géén boekingen maken.
Voordethuiswerkers.nl is niet aansprakelijk voor foutieve boekingen die gemaakt zijn als gevolg van cookies.

In dit overzicht ziet u welke cookies opgeslagen kunnen worden wanneer u de website Voordethuiswerkers.nl bezoekt. Welke cookies geplaatst worden, is onder meer afhankelijk van hoe u op onze website terecht komt (bijvoorbeeld direct via de adresbalk of via een link vanuit een zoekmachine of een website van derden) en welke pagina’s u op Voordethuiswerkers.nl bezoekt (bijvoorbeeld een zoekresultatenpagina of het boekingsformulier).

– Logfiles

Zoals de meeste standaard website servers gebruiken wij logboekbestanden. Hierin worden gegevens bewaard zoals internet protocol (IP) adressen, type browser, internet service provider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina’s, type platform, datum/tijdgegevens en het aantal klikken ten behoeve van de analyse van tendenzen, het beheer van de site, het traceren van gebruikersbewegingen in de gegevensverzameling, het opsporen van problemen met onze servers en het verzamelen van demografische gegevens voor algemeen gebruik. IP-adressen en dergelijke worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

– WhatsApp

Voordethuiswerkers.nl bewaart chatgesprekken ter verificatie van en onderzoek naar verleende opdrachten en geleverde diensten.

Voordethuiswerkers.nl verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens tijdens het gesprek zoals je naam, adres, geboortedatum en je vraag of klacht.

Opgeslagen conversaties voor verificatie en onderzoeksdoeleinden worden tot 5 jaar na het contact bewaard.

Uw rechten

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met Voordethuiswerkers.nl met een verzoek om toegang tot, wijziging van of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben. Echter, gegevens die nog nodig zijn voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden in samenhang met (onvolledig afgewikkelde) bestellingen, kunnen met het oog op wettelijke verplichtingen niet worden verwijderd. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een door ons ingeschakelde derde partij. Ook heeft u het recht uw gegevens te ontvangen in een gangbaar formaat om uw gegevens indien mogelijk over te dragen naar een derde partij.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact met ons opnemen door te email naar [info@voordethuiswerkers.nl](mailto:info@voordethuiswerkers.nl). Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Algemeen

Voordethuiswerkers.nl behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@voordethuiswerkers.nl.

Laatst geupdate: Januari 2022